“L’amore nu tene età” – Loredana Stefanelli

2086

 

Sia ca è statu ieri ca n’imu spusati
e moi simu tantu ’nvecchiati…
quanti San Valentinu su passati
e nui nu l’imu mai festeggiati!
E puru dice ca ete lu protettore te l’amore
e quindi l’imu ringraziare cu tuttu lu core!
Puru ca n’imu fatti cranni è rrivata puru l’ura
cu ne dicimu ”ti amu” senza paura!
L’amore è veru,l’amore è bellu
puru quannu sinti vecchiarellu!!