“Nu vinchiu allu jentu” – Gianpiero Della Torre

 

Sensibile comu nu vinchiu allu jentu
te intra alli fori tu paese meu
cusì stasera me sentu
ca ci nu mu ’llei ieu nu mu ’lleu
lu spilu ci ppuru invisibile
pe’ ne femmana comu a te
a sacciu su mutu sensibile…
e puru stanotte nu manca pe me.

Commenta la notizia!